Dotacje

Firma Caniboł Andrzej „ GRAN – MAR” otrzymała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „ Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-003E/16-00

  • Projekt pt.: "Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym oraz poszerzenie oferty produktowo-usługowej firmy dzięki wdrożeniu nowatorskich rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki kamienia naturalnego”
  • Cel główny projektu: wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa nowego, innowacyjnego procesu produkcji i świadczenia usług poprzez wdrożenie wielofunkcyjnego, sterowanego cyfrowo ciągu technologicznego do wysoko precyzyjnej obróbki kamienia naturalnego.
  • Rezultat: wzrost konkurencyjności firmy dzięki wprowadzeniu do oferty firmy nowych produktów i usług.
  • Okres realizacji projektu: od 20.01.2016 do 30.12.2016
  • Wartość projektu: 1 445 801,04 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 528 951,60 zł
unia-europejska
gran mar dotacja